Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2018

6. 3. 2018
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2018 (Uradni list RS št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
 • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
D. Vrhunski šport:
 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
 • Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
 • Državna prvenstva na področju športa invalidov
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
 • Centri za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja
G. Šport starejših:
 • Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
 • Športni oddelki v srednjih šolah
 • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
 • Spremljanje pripravljenosti športnikov
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
 • Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
 • Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
 • Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
 • Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v šport

Rok za prejem ponudb: 19.03.2018 do 10:00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport