Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

13. 3. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
– Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za Sklop 1 oziroma Sklop 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure.
– Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana (tiskovno središče MJU) in bo javno.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo