Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

13. 3. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
  1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje  za  različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna  mobilnost  in  promet,  trajnostna  potrošnja  in  proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;
  2. ohranjanja  narave,  in  sicer  na  področjih: A) ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi. B) genskih virov: ozaveščanje o vsebinah, ki urejajo dostop in pravično uporabo ter delitev  koristi  v  povezavi  z  genskimi  viri.  C) krajine: priprava izhodišč za varstvo, načrtovanje in upravljanje slovenskih krajin ter promocija Evropske konvencije o krajinah. Č) podzemne jame: ozaveščevalna aktivnost o nedopustnem odlaganju odpadkov v jame, o možnih posledicah in odgovornostih za to.3. na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju  javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).


Rok za prejem vloge: do 6. 4. 2018 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor