Show menu

Sprememba Javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018

19. 3. 2018
Sprememba Javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 (Uradni list RS št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018) 

  1. V I. poglavju Javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  »(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem javnem razpisu), iz PP 255610, NRP 2330-17-0041, znaša do višine 247.000 eurov, od tega za namen A 166.000 eurov, namen B 56.000 eurov in namen C 25.000 eurov.
  2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1384