Show menu

Sprememba javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

19. 3. 2018
Sprememba javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, (Uradni list RS št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018), ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo dne 30. 6. 2017 v Uradnem listu RS, št. 32/17, Ob-2610/17, se spremeni štiriindvajseta alineja tako, da se ta glasi:

»Slovenske  strategije  pametne  specializacije  S4  (potrjena s strani Vlade Republike Slovenije dne 20. 9. 2015 in Evropske komisije dne 5. 11. 2015) in Spremembe Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade Republike Slovenije dne 21. 12. 2017)«.
V podpoglavju 2.1. Namen in cilj javnega razpisa se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:»Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj en mesec pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:
  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Tovarne prihodnosti
  6. Zdravje – medicina
  7. Mobilnost
  8. Razvoj materialov kot končnih produktov
  9. Trajnostni turizem«
V podpoglavju 4.2. Posebni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje se spremeni peta točka tako, da se glasi:»Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja/vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge za posamezno 
odpiranje mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.«
V podpoglavju 4.4. Pogoji za RRI projekt se spremeni druga točka tako, da se glasi:
»RRI projekt mora biti uvrščen v vsaj eno fokusno področje in/ali tehnologijo znotraj izbranega prednostnega področja uporabe veljavne S4, za katerega je potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno inovacijskega partnerstva.«
V podpoglavju 5.2. Postopek izbora se prva alineja tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»samo za prvo in drugo odpiranje velja, da v postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v točki 2.1., in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno področje dosegla najvišjo končno oceno med vlogami, ki so dosegle ali presegle prag 18 točk.«
V poglavju 11. Roki in način prijave na javni razpis se doda novi, sedmi odstavek, ki se glasi:»V primeru, da bo na ministrstvu vzpostavljen sistem elektronske oddaje vlog do posameznega roka za 
oddajo vlog, bodo informacije glede elektronske oddaje objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.«
V poglavju 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni v roku devetdesetih dni od datuma odpiranja vlog.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119