Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

3. 4. 2018
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji javnega razpisa so:
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij uporabe opredeljenih v S4

Rok prijave: 30. 4. 2018 

Izvajalec razpisa: Javni  štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike  Slovenije