Show menu

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Uradni list RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018)

16. 4. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018) Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave  2017-2018) –  »PRIZ  17-18«,  objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017, s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 7. 2. 2018.

V Javnem razpisu za spodbujanje procesnih  izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018)  –  »PRIZ  17-18« se v prvem odstavku in tabeli v 6. točki javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremenita višina in odstotek sredstev, tako da se besedilo po novem glasi:»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 4.175.724,00 EUR.

Proračunska postavka Kohezijska regija % Leto 2018
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU Vzhodna Slovenija 57,87 2.416.379,10
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU Zahodna Slovenija 42,13 1.759.344,90
Skupaj 100 4.175.724,00
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.


Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, SPIRIT