Show menu

Sprememba Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

7. 5. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018) Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta –  Faza 2«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017.

V Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME instrument – Faza 2« se pri pravnih podlagah na koncu devetindvajsete alineje črta vejica in doda besedilo: »in Spremembe Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 21. 12. 2017),«.

V podpoglavju 2.2. Predmet javnega razpisa se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do sofinanciranja so upravičene le  RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4. Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in  izbranih RRI operacij, opredeljuje sledeča prednostna področja:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4.  Trajnostna pridelava hrane
5.  Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
9.  Trajnostni turizem«.
V podpoglavju 4.3. Pogoji za operacijo se v četrti alineji prvega odstavka črta besedilo: »vendar ne v področje trajnostnega turizma,«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2