Show menu

Četrti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

7. 5. 2018
Četrti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«  (Uradni list RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018) 

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Rok za prejem ponudb: do porabe sredstev

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1403