Show menu

Sprememba ) Javnega razpisa za izbor »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

14. 5. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018) Javnega razpisa za izbor »Izvedba  pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne 13. 4. 2018.

V točki 16.1. »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 21. 5. 2018 do 12. ure.«

V točki 16.2. »Dodatne informacije in obveščanja« se spremeni zadnji stavek v prvem odstavku tako, da se glasi:
»Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 16. 5. 2018 do 12. ure.«

V točki 16.3. »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje« se spremeni drugi stavek v tretjem odstavku tako, da se glasi:
»Vloge se bodo odpirale dne 21. 5. 2018 ob 12.30.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje