Show menu

4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

14. 5. 2018
4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 (Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018)

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Namen  podpore  in  vrsta  naložb  sta  določena v 29. členu Uredbe, pri čemer:
  1. so kmetijski proizvodi določeni v 8. točki 2. člena Uredbe;
  2. je predelava kmetijskih proizvodov v  kmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;
  3. so nekmetijski proizvodi tisti, ki niso določeni v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1);
  4. trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma  lastne  predelave  pomeni  imeti  na  zalogi ali razstavljati z namenom  prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
  5. seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov je v Prilogi 2 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

Rok za prejem ponudb: 12.09.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano