Show menu

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2018

29. 5. 2018
Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2018 (Uradni list RS št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018)

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
  • nagrada za življenjsko delo,
  • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
  • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
  • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Rok za prijavo: 31. 7. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/