Show menu

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

11. 6. 2018
Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018)

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. Javni razpis je namenjen:
  • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:
  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.);
  • zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa, ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Roj za oddajo: do 22. 10. 2018

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo