Show menu

Sprememba Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019

18. 6. 2018
Sprememba Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019 (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018
V Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« se spremenita prvi odstavek ter tabela 3 v točki »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, tako, da se glasita:
»6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.600.000,00 EUR, od tega 2.930.000,00 EUR za programsko območje Zahod in 3.670.000,00 EUR za programsko območje Vzhod.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT, javna agencija
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila