Show menu

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«

26. 6. 2018
Cilj javnega razpisa je povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. 

Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti:
  • usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc (npr. sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti, podjetnosti), ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter
  • usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti.

Z oblikovanjem multiplikatorjev se bo omogočilo prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem.

Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti, da bodo preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja prispevali k dvigu splošnih kompetenc, kompetenc za vseživljenjsko učenje ter poklicnih kompetenc študentov za delo in življenje v sodobni družbi. Predmet javnega razpisa je tudi okrepiti kakovost poučevanja in učenja na sistemski ravni preko spodbujanja institucionalnega povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih institucionalnih praks na celotni visokošolski sistem, tudi preko oblikovanih multiplikatorjev.

Namen javnega razpisa je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Izvajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport