Show menu

Sprememba Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo...

9. 7. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18).

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.«
V 4. poglavju se v 11. točki v deveti alineji črta šestnajsta podalineja.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1__jr_bp2_kon%C4%8Dno_%C4%8Distopis.pdf