Show menu

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

16. 7. 2018
Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 (Uradni list RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018)

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja  vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Cilji javnega razpisa:

  • spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave za več znanja in boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega sodelujočega gospodarskega subjekta;
  • spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo in se kakršnekoli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo raziskovalni organizaciji;
  • okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom  ter  hkrati  krepitev  raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
  •  prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.

Rok za prejem ponudb: 05.10.2018 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630