Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade

27. 8. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlad (Uradni list RS št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade (v nadaljnjem besedilu: KCM), ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bosta izvajala več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere, kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bosta ponujala KCM-ja morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinancirana bosta dva projekta kariernih centrov za mlade, in sicer en v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in en v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnje posavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška). Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2). Upravičenci pri določanju območij posamezne enote KCM upoštevajo navedeno členitev.

Z namenom zagotavljanja boljše geografske dostopnosti do storitev karierne orientacije, javni razpis usmerja na vzpostavitev/delovanje KCM na način, da ta s svojim delovanjem pokrije čim širše geografsko področje posamezne kohezijske regije, in sicer tako, da se v posamezni kohezijski regiji vzpostavi več lokacij/enot/izpostav KCM.
V vsaki izmed kohezijskih regij morajo biti vzpostavljene minimalno 3 lokacije/enote/izpostave KCM. 
Dodatni pogoji glede vplivnega območja posamezne lokacije/enote/izpostave KCM so določeni v besedilu razpisne dokumentacije, poglavje 1: Predmet javnega razpisa – zahteve glede področja delovanja KCM.

Rok za prejem ponudb: 05.10.2018 do 12:00.

Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti