Show menu

Sprememba Javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja"

27. 8. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018) Javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/18 z dne 22. 6. 2018.

Sprememba rokov za oddajo vloge za dodelitev sredstev.

V točki 24. Način in rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev v prvem odstavku: »Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 9. 2018 do 12. ure.«, se spremeni datum oddaje vloge za dodelitev sredstev. 

Datum »10. 9. 2018« se nadomesti z datumom »17. 9. 2018«. Prvi odstavek 24. točke javnega razpisa se tako glasi:
»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 9. 2018 do 12. ure.«.

V sled temu se v javnem razpisu spremeni tudi drugi  odstavek  točke  25.  Datum  odpiranja  vloge  za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora, ki se sedaj glasi:
»Odpiranje prispelih vlog bo dne 17. 9. 2018 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in bo javno«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport