Show menu

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

5. 9. 2018
Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)« (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

V javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/16, se v drugem odstavku 6.1 točke objave višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, poveča za 3.000.000 EUR, tako da znaša okvirno 11.000.000 EUR.

V javnem razpisu se drugi odstavek 7.1 točke objave dopolni tako, da se glasi: »Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju, vendar ne kasneje kot 30. 10. 2020.«.

V javnem razpisu se zadnji odstavek 8. točke objave popravi tako, da se glasi: »Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. 10. 2018.«, kar je tudi novi rok za oddajo vlog.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/