Show menu

Sprememba Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018–2022)

1. 10. 2018
Sprememba (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018) Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018–2022), oznaka razpisa: 5442-86/2018/14 z dne 12. 9. 2018, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/18 z dne 14. 9. 2018 (Ob-2838/18)

V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-78/2018/11 z dne 26. 9. 2018«.

V točki 6 se v osmem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se ta glasi:
»V okviru konzorcija se mora vsako leto od 2019 do 2022 načrtovati vsaj en program RPO.«V točki 6 se spremeni preglednica.

V točki 7 se sedmemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Izjema so organizacije iz Občine Litija, ki se lahko vključijo zgolj v Osrednjeslovensko regijo v KRZS.«

V točki 9.3 se točki d doda nov stavek, ki se glasi: »Izjema je operacija v Osrednjeslovenski regiji, če vključi tudi organizacije iz Občine Litija;«
V točki 9.3 se točki e doda nov stavek, ki se glasi: »Izjema so organizacije iz Občine Litija, ki se lahko vključijo zgolj v Osrednjeslovensko regijo v KRZS;«
V točki 9.3 se točki h doda nov stavek, ki se glasi: »Izjema so prijavitelji iz Osrednjeslovenske regije, ki z namero seznanijo tudi izvajalce iz Občine Litija;«

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport