Show menu

Spremembe javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

1. 10. 2018
Spremembe javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018 (225. JR) (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018)

V Javnem razpisu za program Fulbright za leto 2018 (225. JR), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84/16 dne 23. 12. 2016, se:
– v prvem odstavku 7. točke »Po dokončnosti odločbe sklad z upravičencem sklene pogodbo. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.« nadomesti z »Dokončna odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije