Show menu

Sprememba »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«

1. 10. 2018
Sprememba (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 in v Uradnem listu RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017, objavlja naslednjo spremembo:

1. spremeni se prvi odstavek 11. točke Pritožba tako, da se glasi:
»Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe.«

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/