Show menu

Sprememba Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

5. 11. 2018
Sprememba (Ur. list št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18) ter v Uradnem listu RS, št. 62/18 z dne 21. 9. 2018 (Ob-2870/18).

1. Na koncu preambule javnega razpisa se pred besedico »objavlja« doda sledeče besedilo: »in pogodbe št. C2130-18-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019 z dne 28. 9. 2018 ter soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 3030-5/2016-208 z dne 22. 10. 2018«.

2. V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 17.359.946,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje Višina posojil v EUR
Maribor s širšo okolico 5.772.027,50
Pokolpje 2.160.000,00
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 3.240.000,00
Pomurje 901.368,25
Obmejna problemska območja, ki niso vključena v problemska območja navedena v prejšnjih vrsticah tabele v tej točki 5.286.550,84
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad