Show menu

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

5. 11. 2018

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
i. spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
ii. ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
iii. prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
iv. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:
i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno pro izvedeni v poslovni enoti,
iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:
i. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
ii. Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Rok za prejem ponudb: 06.12.2018 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo