Show menu

Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

19. 11. 2018
V Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 (Uradni list RS, št. 55/18 in 61/18), se v poglavju 8, točki 8.1. javnega razpisa, v tabeli »Razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti« v razdelku »Drugi sklop aktivnosti: »Regionalna shema državnih pomoči« (RR shema) v okviru postavitve in testiranja demonstracije«, prva alineja spremeni tako, da se sedaj glasi:»– Stroški  nakupa novih opredmetenih osnovnih  sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb.«.
Prvi odstavek 11. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Rok za oddajo vlog je: 28. 12. 2018.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo