Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine V-11/3 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

19. 11. 2018
Koncedent podeljuje koncesijo za rabo termalne vode  iz  vrtine  V-11/13  (ID  znak:  1495–480/8-0; koordinate X: 68152,69, Y: 504912,67, Z: 180,01). Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode iz vrtine V-11/13, je 95.000 m³/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne  vode  iz  vrtine  V-11/13  je  32,3  l/s. Koncesija se podeli za rabo termalne vode za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. in za rabo vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

Rok za oddajo prijav: 17. 12. 2018 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/