Show menu

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

19. 11. 2018
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca za dobo 10 let.
Naloge v okviru javnega pooblastila so:

– zagotovitev sestave izpitnih komisij;
– sprejemanje prijav na izpit;
– vabljenje kandidatov na izpit;
– zagotovitev primernih prostorov za izvedbo usposabljanj in izvedbo izpita;
– izvedba strokovnih predavanj;
– izvedba opravljanja izpitov;
– izdaja potrdila o opravljenem izpitu.

Nosilec javnega pooblastila mora:

– organizirati izvedbo strokovnega izpita, ko je prijavljenih najmanj 10 kandidatov za  posamezni izpit, oziroma najmanj enkrat na leto, ne glede na število prijavljenih kandidatov;
– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno poročati o številu prijavljenih kandidatov, številu usposabljanj, številu izvedenih izpitov in številu uspešno opravljenih izpitov, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto;
– dejavnosti,  ki  so  predmet  javnega  pooblastila, izvajati v skladu s programom in vsebinami, ki so predpisane s Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/07).


Rok za oddajo prijav: 14. 12. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/