Show menu

Sprememba (Ur. list št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

27. 11. 2018
Sprememba (Ur. list št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27.
7. 2018 (Ob-2611/18) in št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18), ki se glasi:

I. Spremeni se razpisani znesek v poglavju 1.1 javnega razpisa »Višina in vir sredstev«, ki je po novem 9.000.000,00 EUR.
II. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se doda nov rok, in sicer: 15. 1. 2019.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi