Show menu

Popravek (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+

3. 12. 2018
V Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/18 z dne 9. 11. 2018, se v 4. točki z naslovom »Pogoji«, prvi stavek drugega odstavka dopolni tako, da se na novo glasi:
»Pogoji  za  izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa, in sicer pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, razen citatov kandidatov za mentorje s področja družboslovja in humanistike, ki manjkajoče citate navedejo v prijavnem obrazcu oziroma kot priponko priložijo prijavnemu obrazcu, ostali pogoji pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije