Show menu

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019

14. 1. 2019
Popravek (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84/18, dne 28. 12. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis), se točka III. javnega razpisa – »Pogoji za prijavo«, popravi tako, da se na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1091