Show menu

10. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 
6. 2016, str.  47;  v  nadaljnjem  besedilu:  Priloga  I  k  Pogodbi). 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:
– ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Rok za prejem ponudb: 24.04.2019 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano