Show menu

Spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) Javnega razpisa za program Fulbright

12. 2. 2019
V Javnem razpisu za program Fulbright za leto 2018 (225. JR), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84/16 dne 23. 12. 2016 (v nadaljevanju: javni razpis), se:

– v drugem odstavku 3. točke prve alineja »800,00 EUR« nadomesti z »850,00 EUR« in druga alineja »1.000,00 EUR« nadomesti s »1.050,00 EUR«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije