Show menu

11. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

12. 2. 2019

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47). Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:

– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
– ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Rok za prejem ponudb: 29.05.2019 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano