Show menu

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2019

12. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov.

Namen podpore in vrsta naložb sta določena v 29. členu Uredbe, pri čemer:

a) so kmetijski pro izvodi določeni v 7. točki 2. člena Uredbe;

b) je predelava kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro izvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih pro izvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem pro izvod ostane kmetijski pro izvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega pro izvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-izvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, pri-prava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje se-men, postopek proizvodnje hmeljnih pro izvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;

c) je predelava kmetijskih v nekmetijske pro izvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;

č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega pro izvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se pro-izvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni pro izvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih pro izvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;

d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena Uredbe;

e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih pro izvodov v Prilogi 14 razpisne dokumentacije.

Rok za prejem ponudb: 29.05.2019 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1455