Show menu

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

12. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2019 do 2020. 

Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta po obojestranskem podpisu pogodbe in ga izvajal do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.

Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, v vrednosti 54.600,00 EUR.

Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za notranjo varnost in sredstev pro-računa RS – slovenske udeležbe.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2875