Show menu

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto

14. 2. 2019
V 10. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis:– črta podtočka c) 4. točke;–  v  podtočki g) 4. točke besedilo »2017 znaša-la 9.659,52« nadomesti z besedilom »2018 znašala 10.113,48«.

V podpoglavju 4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, se na koncu 1. točke doda nov stavek, ki se glasi: » Letna minimalna plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.«.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1450