Show menu

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

18. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

V skladu z 68. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opre-me, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:– turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,– okoljske storitve akvakulture,– izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Rok za prejem ponudb: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. 3. 2019 do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1460