Show menu

Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

18. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate  in  povečevanje  ter  posodabljanje  obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

V skladu z 90. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
2. izboljšajo  varnostne,  higienske,  zdravstvene  in  delovne pogoje;
3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) ali
6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Rok za prejem ponudb: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. 3. 2019 do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano