Show menu

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

18. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

V skladu z 79. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate okoljske akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
2. naložbe,  ki  bistveno  zmanjšajo  vpliv  podjetij, ki  se  ukvarjajo  z  akvakulturo, na  porabo  in kakovost  vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih  zdravil  ali  izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Rok za prejem ponudb: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. 3. 2019 do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1461