Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

18. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Cilji javnega razpisa:
- povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;
- zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;
- vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
- zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in
- usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Predvideni kazalniki učinka:
– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na vzhodu 27
– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na zahodu 18
– predvideno število udeležencev v usposabljanju na vzhodu 42
– predvideno število udeležencev v usposabljanju na zahodu 28.

Rok za prejem ponudb: 15.03.2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909