Show menu

Javni razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji

25. 2. 2019
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kultu-re so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturne-mu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami na drugi strani. V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Rok za prejem ponudb: 31. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo