Show menu

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

4. 3. 2019
I. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v 2. točki:– podtočke č) beseda »prve« nadomesti z bese-do »druge«;– podtočke d) beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«.

II. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane