Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

4. 3. 2019
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega  in  kreativnega  sektorja  (KKS),  razvoj  novih  izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne  vsebine.  Rezultati  projektov  so  na  koncu  tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.


Rok za prejem ponudb: 15.04.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911