Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

4. 3. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slo-venskih  raziskovalcev  na  razpise  okvirnih  programov  Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

Rok za prijavo vlog: 25. 4. 2019, do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/drzave/Avstrija/razpisi/19/razp-avstrija-20-21.asp