Show menu

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

4. 3. 2019
Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2019, je sofinanciranje:– članstva slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih (A1),–   delovanja  slovenskih  predstavnikov  na  zaseda-njih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov med-narodnih znanstvenih združenj (A2).

Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Rok za oddajo prijav: 8. 5. 2019 do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 

http://www.arrs.si/sl/Razpisi/19/razp-medn-zdruz-19.asp