Show menu

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

18. 3. 2019
V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467