Show menu

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

18. 3. 2019

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466