Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019

18. 3. 2019
Predmet  javnega  razpisa  so  naslednje  vsebine  ter strokovne in razvojne naloge v športu:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:–    Oddelki  z  dodatno  športno  ponudbo  v  osnovnih  šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:– Celoletni  športni  programi  obštudijskih  športnih dejavnosti Športne  prireditve  študentov  na  univerzitetni  in  nacionalni ravni–  Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
D. Vrhunski šport:– Priprave  in  nastopi  državnih  reprezentanc  na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih–  Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:– Državna prvenstva na področju športa invalidov–   Pilotski  programi  povezovanja  športnih,  invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
G. Šport starejših:– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so name-njene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokov-na podpora programom:– Športni oddelki v srednjih šolah– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike– Spremljanje pripravljenosti športnikov –   Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:–   Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja–   Delovanje  ambasadorja  za  šport,  strpnost  in  »fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu
Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok za prejem ponudb: 29.03.2019 do 10:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport