Show menu

Preklic (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019) Javnega razpisa Ob-1962/09, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 27. 2. 2009.

27. 3. 2019
Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bpage_number%5D=0